Adatvédelmi nyilatkozat 2017-09-04T16:39:45+00:00

Tájékoztatás közvetítői-tevékenységről, adatkezelésről és adatbiztonságról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott célból, a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása érdekében, mint adatkezelők a www.penzugyi-tudakozo.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közvetítői-tevékenységi, adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatásunkat – annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről, az adatkezelésünkről, a szükséges hozzájárulások megadásáról előzetes tájékoztatás birtokában lehessen döntést hozni – az alábbiak szerint adjuk meg:

www.penzugyi-tudakozo.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Profitszakértő Pénzügyi- és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 6729 Szeged, Harangláb u. 57., cégjegyzékszáma: 06-09-020673, adószáma: 24758893-2-06) illeti.  NAIH regisztrációs száma: NAIH-90507/2015.

 1. Közvetítői tevékenység:

1.1. A Profitszakértő  Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott közvetítői alvállalkozóként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Bankmonitor Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B., cégjegyzékszáma: 01-09-976265, adószáma: 23745025-2-41, MNB engedély: H-EN-I-527/2013. és H-EN-I-224/2017.) megbízásából. 

1.2. A közvetítői,- és közvetítői alvállalkozói tevékenységek végzése tekintetében a Profitszakértő Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, regisztrációs száma [24758893].

1.3. A Profitszakértő Kft. a honlapon megjelenő egyes biztosítási szolgáltatások tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) meghatározott biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységet végez a MAG 91 Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6721 Szeged, Bárka utca 5/B., cégjegyzékszáma: 06-09-009567, adószáma: 13384131-1-06) alvállalkozójaként.

1.4. A közvetítői és közvetítői alvállalkozói tevékenységek végzése tekintetében a Profitszakértő Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, regisztrációs száma 113013101124.

1.5. A Profitszakértő Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez.

1.6. Hírleveleinkben a mindennapokban hasznos pénzügyi tanácsokat és jól használható költségcsökkentési,- bevétel növelési ötleteket adunk. A hírlevelek az aranygyermek.hu weboldal tárhelyéről kerülnek kiküldésre, amely tárhely szintén a Profitszakértő Kft. tulajdonát képezi.

 1. Adatkezelés:

2.1. Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink. A megadott telefon elérhetőségen ügyfeleinket felhívjuk, hírlevelet küldünk, amelyről lehetőség van bármikor leiratkozni a leveleink végén, és kérhető az adatok törlése a rendszereinkből. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./

2.2. Az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)

2.3. A www.penzugyi-tudakozo.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik fél részére történő átadása szükséges. Az adatkezelés jogalapja a weboldalon a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulása. 

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez./ 

2.4. A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név, születési név
 • Születési hely, idő
 • Lakcím (megye, irányítószám, település)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Nem magánszemély esetén a cég székhelye, cégnyilvántartási száma, adószáma, képviselője
 • Egyes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során, az érintett által megadott egyéb adatok (például: jövedelem, ingatlan, bankszámla).

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés./ 

2.5. Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

2.6. Az adatkezelés célja:

 • az ügyféllel való közvetlen kapcsolatfelvétel a Profitszakértő Kft. által telefonon és/vagy e-mailben,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása),
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése e-mailben,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése.

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése./ 

 1. Adatbiztonság:

 3.1. Adatok átadása harmadik félnek:

www.penzugyi-tudakozo.hu honlapon a kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez, tevékenységünkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolódóan – az adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi előírások és szerződési feltételek szerint – az adatok átadásra kerülnek a velünk szerződött partnereknek, így a

Profitszakértő Pénzügyi- és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,

Bankmonitor Korlátolt Felelősségű Társaság,

MAG 91 Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság,

Szőke László egyéni vállalkozó (adószáma: 60343116-1-26) részére.

3.2. Az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében különböző pénzintézetekkel, közvetítőkkel állunk kapcsolatban, akik megkereshetik ügyfeleinket – a nekünk feltett kérdésekkel kapcsolatos – ajánlataikkal. Ez olyan esetben fordulhat elő, ha például ügyfelünk egy megtakarítás, vagy biztosítás iránt érdeklődik, akkor az a szakértő fogja megkeresni, aki tud válaszolni a kérdéseire. 

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele./

3.3. Az e-mail címek tárolása történhet harmadik fél szerverén, mivel a honlap tárhelyeket béreljük. 

3.4. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulás bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, írásban visszavonható az alábbi elérhetőségeink bármelyikén: 

E-mail: info@penzugyi-tudakozo.hu

Postacím: 6729 Szeged, Harangláb utca 57.

3.5. Kérjük, hogy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a név, e-mail cím és a regisztráláskor közölt telefonszám megadása szükséges az egyértelmű beazonosítás érdekében. 

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri./

3.6. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a tiltakozó adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az adatkezelő ellen kell megindítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.7. Tájékoztatjuk arról is, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelők közvetítői, közvetítői alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.

Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Kérdésed van pénzügyekben?

Szeretnéd megtalálni a legjobb pénzügyi megoldásokat? Szívesen látjuk kérdésed: kattints ide!

Akik a kérdéseidre válaszolnak:

  Szőke László

Szendrei Ádám és Szőke László

Független pénzügyi tanácsadók
penzugyi-arrow

Hogyan duplázhatod meg a nyugdíjad anélkül, hogy többet tennél félre?

6 perces videóban megmutatom azt a trükköt, amivel több száz ügyfelünknek segítettünk magasabb nyugdíjat elérni.

NÉZD MEG A VIDEÓT!

Melyik a legjobb megtakarítás gyermekednek?

Ez a teszt 6 kérdésből megmutatja!

TÖLTSD KI A TESZTET!

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS, AHOL MÉG TÖBB HASZNOS PÉNZÜGYI TIPPEL GAZDAGODHATSZ!

Legfrissebb bejegyzések:

VÉLEMÉNYEK:

"Nem akartam elhinni, hogy a mai világban valaki önzetlenül segít. De ez az oldal szerencsére kivétel. Kérdéseimre gyors, őszinte és érthető választ kaptam, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Bárcsak hamarabb tettem volna! Én is ajánlani fogom mindenkinek."
Harmat Szilvia
"Ádám a laikus számára is érthetően, minden pici részletre kiterjedően segített és teljesen ingyen! Ádám nem egy pénzéhes, jutalék után habzó szájjal loholó pénzügyi kupec, Ádám szakember. Mindenkinek ajánlom!"
Lorán Barnabás
"Elsődleges célom volt vállalkozásom építése, de a jelenlegi helyzetben szükségesnek láttam vésztartalékot képezni. Féltem, hogy nincsen olyan befektetés, amely elegendő garanciát ad, de miután megismertem ezt a fajta szolgáltatást, megnyugodtam. Azóta is örülök, hogy belevágtam."
S. Tamás
"Az elmúlt két hónapban rengeteg időt töltöttem a keresgéléssel és különböző "független befektetési tanácsadókkal " is találkoztam akik különböző termékeket akartak rám sózni. Ezek közül kettő jónak is tűnt, de Önnek köszönhetően most elkerültem azt hogy újból megkössek egy rossz konstrukciót."
Major Krisztián